Pozitif Psikoterapi Eğitimi Açılıyor

Pozitif Psikoterapi Eğitimi Açılıyor

Pozitif Psikoterapi Eğitimi Açılıyor

Pozitif Psikoterapi:

Pozitif Psikoterapi insancıl, psikodinamik ve davranışçı terapinin sentezi olup çatışmaların, sorunların pozitif yönlerine ağırlık veren kültürlerarası bir yaklaşımdır. Pozitif Psikoterapi orijinal bir yaklaşıma sahiptir: Hem terapist, hem de hasta tarafından kolaylıkla anlaşılabilmesi için günlük yaşamda kullanılan ifadelerden oluşan temel kavramları, söyleyişleri, hikayeleri kullanmaktadır. Hikayeler, atasözleri ve farklı kültürlerin olaylarla nasıl başa çıktığı örnekleri yoluyla ifade edilen bilgelikler terapist ve hasta arasında aracı olarak kullanılır; çatışma çözümlemede fanteziyi kullanmaya cesaretlendirmede ve gelecek durumlar için hatırlatıcı yardım olarak kullanılır. Bu temel kavramlar, terapötik süreç için bir çerçeve sağlamaktadır ve farklı psikoterapötik modeller arasında iletişimi sağlayacak şekilde kullanılmaktadır.

Hedef Kitle:

Lisans mezunu olan ve kendi yetenek ve çatışmalarının farkına varıp geliştirmek isteyen herkes programa katılabilir. Henüz lisans seviyesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler de programdan faydalanabilir. Bunlarla sınırla kalmamakla beraber özellikle Tıp, Psikoloji, İdari Bilimler, İnsan Kaynakları alanlarında ve/veya Psikolojik Danışman, Sosyal Çalışmacı, Yüksek Hemşire, Sağlık Yöneticisi olarak çalışanlar da eğitimden elde edecekleri kazanımları iş hayatlarında uygulayabilecektir.

Amaç:

Bu eğitimin amacı Pozitif Psikoterapinin temel kavram ve tekniklerini vermektedir. Temel Eğitim Programı toplam 200 saatten oluşmaktadır. Programın 120 saatlik kısmı 4 bölümden oluşup teorik ve metodolojik çalışma ve kendini-keşif grup çalışmaları içerir. Ayrıca 30 saatlik intervizyon çalışması, 40 saatlik literatür, kitap okuma ve yazılı ödevleri ve toplam 10 saatlik yazılı ve sözlü sınav uygulaması vardır. 2018-2019 programına ait takvim aşağıda verilmiştir.

POZİTİF KAVRAMSALLAŞTIRMA

PP tüm insanların doğaları gereği iyi oldukları ve SEVME ve BİLME olmak üzere iki temel kapasiteye sahip oldukları görüşüne dayanır. Her insanın bu becerileri geliştirilebilir. Çatışmalar bu becerilerin geliştirilmesini engelleyen meydan okumalar, zorluklar olarak yorumlanır. Bu temel görüşten hareketle bir çok yenilikçi terapötik kavram ve teknik geliştirilmiştir.

İnsanın doğası gereği iyi olduğu ve birçok beceri ve büyük bir potansiyelle donatılmış olduğunun kabulü, kimi hastalıkların ve bozuklukların dahi bir çeşit yetenek olduğu ve pozitif bir biçimde yorumlanması anlayışını doğurur. Örneğin; depresyon, çatışmalara derin duygularla tepki verebilme yeteneği olarak değerlendirilebilir. PP, her insanın bir beden, akıl, duygu ve ruh bütünlüğü olduğuna inanır. Terapötik sürecin amacı, danışanın yeteneklerini geliştirmek ve yaşam dengesini bulmak konusunda ona yardımcı olmaktır.

DENGE MODELİ

İnsan yaşamı insan varlığının 4 boyutu içinde yapılandırılmıştır: Beden/Sağlık, İş/Başarı, Bağlantılar/İlişkiler ve Gelecek/Fanteziler. Çatışmalar çoğaldığında insanlar problemleri ile baş edebilmek için bu boyutlardan biri ile tepki vermeye yönelirler. Bazı bireyler bedensel belirtiler geliştirerek tepki verir. Bazıları kaçış yolunu çalışmakta bulur, bazıları ilişkiler kurma ya da bozmada, bazıları da maneviyat ve fantezilerde. Yaşam dengesi, hastanın zamanını ve enerjisini bu dört boyuta benlik saygısını koruyacak uygun bir biçimde paylaştırması anlamına gelmektedir. PP kişiye bunu yapabilmesi için ihtiyaç duyduğu bilgi donanımını ve cesareti sağlamayı hedefler.

ÖYKÜLER, BİLGECE SÖZLER VE KÜLTÜRLER ARASI ÖRNEKLER

Hikâyeler, atasözleri, farklı kültürlerin olaylara nasıl tepki verdikleri ile ilgili örnekler çerçevesinde tanımlanan bilgece sözler, atasözleri ve deyimler çatışma çözümlemede fantezi kullanmayı teşvik eder, bazen de direnci ortadan kaldırır. Ayrıca gelecekteki durumlar için hatırlatıcı rol oynar ve hasta ile terapist arasında bir iletişim, modelleme aracı olarak kullanılır.

Terapistin kültürel davranış farklarini bilmesi hastasına yaklaşımda fayda sağlar. Örneğin doğu kültürüne mensup bir kişi evine geldiğinde aile bireyleri ve komşuları ile sohbet ederek kalabalık içinde dinlenirken; bir batılı yalnız ve sessiz bir ortamda rahatlamayı tercih edebilir. Bu bilgiye sahip olan bir terapist hastasına daha uygun terapi yöntemi önerebilir. Öyküler, anektodlar ve diğer kültürlerden örnekler kullanılarak hasta kendi iyileşme sürecinde daha aktif bir rol oynamaya teşvik edilir

BEŞ AŞAMALI TERAPİ

Yapılandırılmış beş aşamalı terapi yardımıyla hasta, semptomlarından çatışmanın çözümüne doğru yönelir. Kendi kendine yardım yoluyla kendisi, ailesi ve çevresi için bir terapist haline gelmeye cesaretlendirilir. Bu noktada her bir hastanın özgün ihtiyaçları için esnek bir yaklaşım oluşturmak amacıyla diğer yöntemlerin kavramlarına da başvurulmaktadır. Pozitif Psikoterapi'nin bu disiplinler arası yaklaşımı, farklı metotların birlikte çalışabileceği ve işbirliği kurabileceği bir çatı sunmaktadır. PP'nin yüksek oranda etkili olduğu yapılan çeşitli çalışmalarda gösterilmiş ve birçok uluslararası saygın dergide yayınlanmıştır.

İÇERİK VE KAVRAMLAR

Giriş ve Kavramlar:

 • Pozitif Psikoterapi: tanımı, tarihçesi, organizasyon, etkinliği, eğitim modeli.
 • Pozitif Psikoterapinin üç temel ilkesi.
 • İnsanın pozitif kavramsallaştırılması 'positum' kavramı: çatışmalara reaksiyon kapasitesi olarak hastalık ve bozukluların pozitif fonksiyonu.
 • Kültürler arası yaklaşım: Çok kültürlü bir dünyada yaşamanın zorlukları ve yararları.
 • Pozititif Psikoterapide tedavi yaklaşımları (giriş) Denge Modeli, Model alma Modeli.
 • Temel ve Gerçek Yeteneklerimiz, Terapinin 5 aşaması ve kendi kendine yardım, hikaye, atasözü ve fıkraların terapide kullanımı.
 • Gerçek Çatışma: Çatışmaya tepki verebilme yeteneği. Anahtar Çatışma: reaksiyon modunun regülatörü.
 • Denge Modeli: Yaşamın 4 boyutu. Çatışma reaksiyonunun 4 alanı ve çözüm, savunma ve kompansasyon mekanizmaları.
 • Makrotravmalar ve 4 reaksiyon alanı üzerine etkileri.
 • Pozitif Psikoterapiye pratik ve kendi deneyimlerimiz üzerinden başlamak.

Pozitif Çatışma Çözümü:

 • Önceki modülün kısaca gözden geçirilmesi. Kişisel yaşantımızda PP'nin kullanımının yansımaları.
 • Gelişim potansiyelleri olarak temel yetenekler.
 • Gerçek çatışma ve gerçek yetenekler. İkincil yetenekler.
 • Birincil yetenekler. Temel çatışma. Aile kültürü, kavramlar ve gelenekler. Kavramlar ve ilişkilerimiz üzerine kültürel değerlerin etkisi. Gelenekler ve yanlış anlamalar.
 • Mikrotravma kavramı ve çatışmanın içeriği. Farklılaşma Analiz Envanteri.
 • Geçmiş yaşantılar üzerinde dörtlü model boyutu.
 • Geçmiş yaşantılar üzerinde gerçek yeteneklerin gelişimi.
 • Psikodinamik hipotez olarak çatışmanın ve bozukluğun pozitif yorumlanması.
 • İlişkinin ve sorumluluğu 4 boyutu.
 • Çatışma çözümünün 5 aşaması.
 • Süpervizyon ve vaka çalışması

Terapist-Danışan İlişkisi:

 • Önceki modülün kısaca gözden geçirilmesi. Kişisel ve profesyonel yaşantınızda PP'nin kullanımının yansımaları.
 • Pozitif terapist-danışan ilişkisi.
 • Terapötik ilişkide kültürel değerlerin etkisi.
 • Pozitif Psikoterapide hikayelerin, atasözlerinin ve fıkraların kullanımı: fonksiyonlar, kaynaklar, yapı ve pratik uyarlamalar.
 • Tedavi ve konsultasyonun 5 aşaması: Gözlem, envanter alma, cesaretlendirme, sözelleştirme ve hedeflerin genişletilmesi.
 • Terapi seansında 5 aşamanın gösterilmesi.
 • Grup çalışması içinde deneyimleme.
 • Süpervizyon ve vaka çalışması

Pozitif Psikoterapinin Uygulanması:

 • Önceki modülün kısaca gözden geçirilmesi. Kişisel ve profesyonel yaşantınızda PP'nin kullanımının yansımaları.
 • Pozitif Psikoterapide tanının boyutları: Çatışma reaksiyonu ve çatışma kavramları.
 • PP de ilk görüşmenin 5 aşaması.
 • Terapi veya danışmanlığın 5 aşaması.
 • Seansın 5 aşaması.
 • Kendi kendine yardım ve eğitimde 5 aşama.
 • Pozitif Aile Terapisi: Aile terapisinde araçlar, aile terapisinde terapistin rolü.
 • Farklı profesyonel alanlarda pozitif psikoterapi, psikosomatik, tıp, psikiyatri, gruplar, çocuklar, ergenler, koçluk, eğitim, iş hayatı vb.
 • Süpervizyon ve vaka çalışması

Belge:

200 saatlik Temel Eğitim Programını tamamlayan katılımcılar World Association of Positive Psychotherapy (WAPP) onaylı Basic Consultant of Positive Psychoterapy sertifikası alabilecektir.
Not: WAPP tarafından belirlenen tek sefere mahsus bir sertifika ücreti vardır.

Eğitim yeri: Pozitif Psikoterapi Merkezi

Eğitim Programı: Her biri 2şer günden oluşmak üzere (Cumartesi-Pazar) toplam 6 bölümden oluşmaktadır.

Eğitim Ücreti: 4.600 TL (KDV Dahil) olup Üniversite öğrencilerine %10 indirim uygulanmaktadır.

Kayıt: Kayıt için info@pozitifpsikoterapi.org adresine emaille başvurabilirsiniz.